Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Lees alles over onze Algemene voorwaarden.
Als u om wat voor reden dan ook iets wilt retourneren, vindt u hier de details van onze Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepaling

Artikel 1 – Definities

In deze omstandigheden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument van zijn herroeping gebruik kan maken recht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten waarvan de leverings- en / of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelvorm: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer beschikbaar stelt dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herverkiezingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

TotalYou Wellness International
Mw.  Andrea W. Karimi-Klinkert
Postbus 106
3930 EC  Woudenberg
Nederland
Tel: 00.31.(0)6-55155992
Kamer van Koophandel No.: 69073155
BTW No.: NL857718083.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden door de ondernemer kunnen worden ingezien en zo spoedig mogelijk op verzoek van de consument kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de consument langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, zodanig dat deze eenvoudig kunnen worden opgeslagen door de consument op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg in acht kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos zullen worden verstrekt. gestuurd worden.
  4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea mutatis mutandis van toepassing en kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden. hem het meest gunstig.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en wordt de betreffende bepaling onverwijld vervangen door een bepaling dat de reikwijdte van het origineel zo veel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, moeten ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld.
  7. Gebrek aan duidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dient ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen reden zijn voor compensatie of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen voor producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de acceptatie van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;
o de mogelijke verzendkosten;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke acties hiervoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de periode waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o het niveau van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;
o of de overeenkomst na de conclusie wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe dit voor de consument kan worden geraadpleegd;
o de manier waarop de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien nodig kan herstellen;
o eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een verlengde transactie.

Artikel 5 – Het contract

  1. Behoudens het bepaalde in lid 4, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk elektronisch bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  4. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Met het product of de dienst verstrekt de handelaar de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager:
  6. het bezoekadres van de bedrijfslocatie van de handelaar waar de consument terecht kan met klachten;
  7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  9. de informatie opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  11. In het geval van een verlengde transactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
  12. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de producten in kwestie.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het afleveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product retourneren met alle accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de aannemer.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht de ondernemer hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit kenbaar maken aan de hand van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant het product binnen 14 dagen retourneren. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of herroeping, is het product niet teruggezonden aan de ondernemer, de verkoop is een feit.

Bij het leveren van services:

5. Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te beëindigen voor ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij de aanbieding verstrekte redelijke en duidelijke instructies en / of uiterlijk bij aflevering.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van het terugzenden van de goederen hoogstens.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na annulering, terugbetalen. De voorwaarde is echter dat het product al door de verkoper is ontvangen of dat er een overtuigend bewijs van volledige retourzending kan worden overgelegd. Terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die de consument gebruikt, tenzij de consument expliciet toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. In geval van schade aan het product als gevolg van onzorgvuldig handelen door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor waardeverlies van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht verstrekt, dit moet gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als de ondernemer duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft verklaard .
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
 3. die zijn gemaakt door de handelaar in overeenstemming met de specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 6. die snel kan bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een specifieke periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de periode vermeld in de aanbieding, worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventuele vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld in de aanbieding.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 6. de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De prijzen genoemd in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten. In geval van druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsregelingen . Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een garantie van de ondernemer, fabrikant of importeur heeft geen invloed op de wettelijke rechten en claims die de consument op grond van het contract kan doen gelden jegens de ondernemer.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De terugzending van de producten moet in de originele verpakking en in nieuwe staat zijn.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantieperiode. De aannemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing als: 

  * De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en / of verwerkt of laat repareren en / of verwerken door derden;
  * De geleverde producten worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of worden anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en / of op de verpakking;
  * De ontoereikendheid geheel of gedeeltelijk is het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij de consument instemt met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen. De consument heeft geen recht op compensatie.
 4. Alle afleverdata zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan genoemde periodes. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel, zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk op het moment van aflevering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen kan herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Annulering

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde beëindigen met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand .
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde beëindigen tegen het einde van de overeengekomen termijn, met inachtneming van de overeengekomen annuleringsregels en een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten sluiten:
 • op elk moment annuleren en niet beperkt zijn tot beëindiging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;
 • annuleer altijd met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft gemaakt.

Uitbreiding

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Niettegenstaande het voorgaande lid kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een vaste duur van maximaal drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst kan worden beëindigd aan het einde van de verlenging met een opzegtermijn van niet meer dan één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor een onbepaalde periode worden verlengd indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op de reguliere, maar minder dan eenmaal per maand, levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een contract met beperkte duur om regelmatig vertrouwd te raken met dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proefperiode of inleidende periode.

Duur

8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar, kan de consument de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van niet langer dan één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid opzeggen vóór het einde van de overeengekomen overeengekomen termijn.

Artikel 13 – Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot verlening van een dienst begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht onverwijld onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht, behoudens wettelijke beperkingen

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer heeft een goed gepubliceerde klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Klachten ingediend bij de ondernemer worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting. 
 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot de ondernemer te wenden. Als een oplossing nog niet is bereikt, heeft de consument de mogelijkheid om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Als een klacht gegrond bevonden wordt door de handelaar, zal de handelaar de producten naar eigen goeddunken of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

footer