Eiwitten

Globale uitleg over de verschillende eiwitten.

 

Eiwitten of Proteïnen

Eiwitten zijn de bouwstenen van ons lichaam. Ons lichaam is na water hoofdzakelijk opgebouwd uit eiwit. Eiwitten bestaan uit aminozuren.
Dertien hiervan maakt het lichaam zelf uit vetten, koolhydraten en andere aminozuren. Een aantal kan het lichaam zelf niet maken: dat zijn de essentiële aminozuren.
Essentiële aminozuren zijn lysine, fenylalanine, tryptofaan, methionine, threonine, leucine, isoleucine en valine.

 

Wat zijn de belangrijkste bronnen van eiwitten

Eiwitpoeders van dierlijke afkomst;
* Vleeseiwitten, ei-eiwit en melkeiwitten: caseïnaten en wei-eiwitten.

Eiwitpoeders van plantaardige afkomst;
* uit sojabonen, granen (tarwe, rijst) en uit erwten.

 

Wat is het verschil tussen Concentraten, Isolaten en Hydrolisaten

Wei Proteïne Concentraat (WPC): De eerste filtratiestap die weiproteïnepoeder produceert, heet ultrafiltratie.
Onder hoge druk wordt het eiwit van de vetten en lactose gescheiden door dit door een poreus micromembraam te persen.
Het resultaat is de meest basale vorm van weiproteïne. De eiwitconcentratie kan lopen van 35% tot 85%, afhankelijk van de hoeveelheid filtratie die is toegepast. De meeste proteïnepoeders die gemaakt zijn via WPC bevatten tussen de 70% en 80% eiwitten. Hoewel WPC niet de puurste eiwitsoort is omdat het minder verwerkt is, is het toch een kwalitatief hoogstaand eiwitproduct met een klein beetje vetten en koolhydraten. Het goede nieuws is dat de beperkte mate van verwerking bij WPC de meeste voordelige eiwitfracties van weiproteïne in tact laat en het is gewoonlijk iets goedkoper dan een weiproteïne isolaat of hydrolisaat, wat het een uitstekende keuze maakt voor mensen met een beperkt budget voor supplementen.

 

Wei Proteïne Isolaat (WPI): Deze proteïne is puurder dan WPC omdat het product verder verwerkt wordt. De filtratie duurt langer en er worden extra handelingen toegevoegd, zoals ionverwisselende chromatografie. De extra verwerking zorgt voor een weiproteïne met een concentratie van meer dan 95% eiwitten.
Het vet- en koolhydraatgehalte ligt lager, zodat het een goede keuze is wanneer je op dieet bent. Dit is ook de belangrijkste reden waarom in de SoYou! alleen eiwit isolaten worden toegepast.
WPI heeft een hogere biologische waarde dan WPC en is een uitstekende eiwitsoort om voor en na de training in te nemen omdat het zo snel wordt verteerd, opgenomen en benut door het lichaam.

 

Wei Proteïne Hydrolisaat (WPH): Als WPC of WPI een proces ondergaat dat men hydrolyse noemt, worden de langere eiwitketens gebroken in kleinere eiwitfragmenten. Dat betekent dat de eiwitten als het ware “voorverteerd” worden en je spijsverteringsysteem hoeft minder hard te werken om de eiwitten af te breken.
Daardoor wordt WPH nog sneller verteerd en opgenomen dan WPI, zodat het de beste eiwitsoort is om direct na de training in te nemen. Maar het is ook duurder.
Afhankelijk van het productieproces kan WPH tussen de 3% en 50% van de door hydrolyse afgebroken aminozuren bevatten. De smaak is een goede indicatie of het product een hogere hoeveelheid gehydrolyseerde bindingen bevat; eiwitpoeders met kleinere eiwitfragmenten zijn meestal wat bitterder van smaak.

 

Waarom de verschillende eiwit mixen

Hoe goed wei ook is, andere eiwitsoorten zoals caseïne, soja en ei-proteïne hebben zo hun eigen voordelen die weiproteïne weer niet heeft, daarom worden veel supplementen met wei gemengd met andere eiwitsoorten. Caseïne, meestal in de vorm van miscellaire caseïne of caseinaat, wordt veel toegevoegd aan weiproducten.
Wei wordt heel snel verteerd en opgenomen, caseïne juist langzaam en dat zorgt voor een geleidelijke toevoer van aminozuren naar de spieren die wel zeven uur kan doorgaan.
Dit is volgens onderzoek gunstig om spierafbraak (katabolisme) te voorkomen en dat is net zo belangrijk voor spiergroei als eiwitsynthese.
Sojaproteïne, in de vorm van sojaproteïne concentraat of sojaproteïne isolaat, wordt ook vaak aan gemengde producten toegevoegd. Soja wordt iets trager verteerd en opgenomen dan wei en bevat veel arginine, glutamine en de BCAA’s*. Het heeft verder antioxidant eigenschappen die het spierherstel na training bevorderen. Sommige gemengde eiwitproducten bevatten zelfs ei-eiwit proteïne of ei-eiwit albumine. Dat is één van de hoogwaardigste eiwitsoorten die er zijn en er zitten bijna geen koolhydraten en vetten in. Het is een eiwitsoort die veel sulfaatrijke aminozuren bevat en dat is belangrijk voor de hormoonproducerende processen in het lichaam.
*Branched Chain Amino Acids (Vertakte aminozuren)

 

BCAA

De TotalYou! maaltijdshake is rijk aan vertakte (BCAA) aminozuren. (valine, leucine en isoleucine)

 

BCAA’s als energieleveranciers

De koolstof skeletten van de BCAA’s worden verbruikt als brandstof door de spieren. De stikstoftakken die zijn overgebleven worden dan omgezet naar het aminozuur Alanine. Dit aminozuur wordt dan naar de lever getransporteerd, waar het vervolgens omgezet wordt naar glucose. Dit wordt dan weer terug getransporteerd naar de spieren, waar het als energie gebruikt wordt. Naast de energieleverende functie van deze aminozuren verzorgt het ook een spieropbouwende (anabolisch) en spierbehoudende (anti-catabolisch) functie.

 

BCAA’s als spieropbouwers en spierbehouders

Deze aminozuren (vooral Leucine) stimuleren rechtstreeks de eiwitsynthese (het eiwit aanmaakproces), waardoor de -voor spier opbouw- benodigde aminozuren beter door het lichaam verwerkt en aangeleverd kunnen worden. Recent onderzoek laat ons ook zien dat deze aminozuren een direct effect hebben op het voorkomen van de afbraak van spiereiwitten (onafhankelijk van het hormoon insuline in dit proces).

 

Andere voordelen van BCAA’s

Andere onderzoeken hebben nog meer positieve effecten van BCAA’s op het lichaam aangetoond. Hieronder vallen onder andere de positieve effecten van BCAA’s op dieten (doordat deze stof ‘gezonde’ energie aanlevert, waardoor er minder vetten/koolhydraten ingenomen hoeven te worden voor voldoende energie), het positieve effect op de omvang van de voorraden glycogeen in de spier (waardoor de spieren meer werk kunnen verrichten) en een vermindering van het zware trainingsgevoel (perceived exertion).

 

 

Biologische waarde

De biologische waarde zegt iets over de opneembaarheid in het lichaam.
Hoe hoger de biologische waarde hoe makkelijker en beter het lichaam de stoffen kan opnemen.
Eiwitten met een hoog gehalte aan essentiële aminozuren noemen we volwaardige eiwitten, deze eiwitten hebben een hoge biologische waarde en daaruit kan het lichaam veel van zijn benodigde eigen eiwitten opbouwen.
Producten van dierlijke herkomst hebben over het algemeen een hoge biologische waarde, zoals ei, melk, vlees en vis. De samenstelling van kippenei-eiwit komt het meest overeen met de samenstelling van ons lichaamseiwit en heeft een hogere biologische waarde dan bijvoorbeeld koemelk-eiwit. De meeste plantaardige producten hebben een beduidend lagere biologische waarde met uitzondering van aardappelen, rijst en soja. Aminozuren op hun beurt zijn weer voor een belangrijk gedeelte samengesteld uit de elementen: koolstof (C), waterstof (H), zuurstof (O) en stikstof (N). De aanwezigheid van het element stikstof is karakteristiek voor eiwitten. Eiwitten zijn daarmee de enige stikstofbron die het lichaam kan benutten. Het stikstofgehalte van eiwit is ongeveer 16 %. Sommige aminozuren bevatten ook de elementen: zwavel (S), fosfor (P), ijzer (Fe) of jodium (J).

 

Eiwitten en Vertering

Wei-eiwitten worden het snelste opgenomen, binnen een uur zijn de aminozuren beschikbaar voor (spier)opbouw.
Caseïnaten doen daar 3-7 uur over, maar gaan het sterkst de spierafbraak door cortisol tegen. Netto is hun spieropbouwende werking even groot.
Weiwitconcentraat bevat behalve alfa- en beta-lactoglobulines ook andere eiwitten die helpen bij het verkrijgen van een goede afweer. Micro-organismen in wei-eiwit bestrijdt men met pasteuriseren (hogere temperatuur) en door microfiltratie (membraanfilters).
De laatste methode spaart de warmtegevoelige eiwitten, waardoor er meer serumalbumine, immunoglobulines en glutamylcysteïne (voor de vorming van glutathion) overblijven.
Soja-eiwitten worden ook bij hart- en vaatziekten aangeprezen.
De aminozurensamenstelling is vaak aangepast waardoor het om complete eiwitten gaat.

 

Comprehensive explanation of the various proteins.

 

Proteins

Proteins are the building blocks of our body. Our body is after water mainly made up of protein. Proteins consist of amino acids.
Thirteen of these makes the body from fats, carbohydrates and other amino acids. Some can not be made in our body: these are the essential amino acids.
Essential amino acids are lysine, phenylalanine, tryptophan, methionine, threonine, leucine, isoleucine and valine.

 

What are the main sources of protein

Protein powders of animal origin;

* Meat proteins, egg protein and milk proteins: caseinates and whey proteins.

Protein powders of vegetable origin;
* From soybeans, grains (wheat, rice) and from peas.

 

 

What is the difference between concentrates, isolates and Hydrolisates

Whey Protein Concentrate (WPC): The first filtration step which produces whey protein powder, is called ultrafiltration.
Under high pressure, the proteins are separated of the fats and lactose by squeezing this through a porous micromembraam
The result is the most basic form of whey protein. The protein concentration can range from 35% to 85%, depending on the quantity of filtration which it is applied. Most protein powders made ​​from WPC contain between 70% and 80% protein. Although WPC is not the purest kind of protein because it is less processed, it is still a high quality protein product with a small amount of fats and carbohydrates. The good news is that WPC because of the limited degree of processing leaves the most beneficial protein fractions of whey protein intact and is usually slightly cheaper than a whey protein isolate or hydrolyzate, making it an excellent choice for those on a budget for supplements.

 

Whey Protein Isolate (WPI): This protein is purer than WPC because it is further processed. The filtration takes longer and additional actions that are to be added such as ionverwisselende chromatography. The additional processing provides a whey protein with a concentration of more than 95% proteins.
Fat and carbohydrate content is lower, so it is a good choice if you’re on a diet. This is also the main reason why with the SoYou! MRP shake only protein isolates are being used.
WPI has a higher biological value than WPC and is an excellent kind of protein to take before and after training or workout because it is digested, absorbed and utilized by the body so quickly.

 

Whey Protein Hydrolyzate (WPH): When WPC or WPI undergo a process that is called hydrolysis, the longer protein chains are broken into smaller protein fragments. This means that the proteins are, as it were “predigested” and your digestive system doesn’t have to work so hard to break down theproteins.
Thereby WPH is digested and absorbed faster than WPI, so it’s the best kind of protein to take immediately after training but it is also more expensive.
Depending on the manufacturing WPH may contain between 3% and 50% of the degraded amino acids by hydrolysis. The taste is a good indication that the product contains a higher amount of hydrolyzed bonds; protein powders with smaller protein fragments usually have what of a bitter taste.

 

Why the different protein mixes

Despite of how good whey is, other types of protein such as casein, soy and egg proteins have their own benefits that whey protein has not, that’s why there are many supplements containing whey protein mixed with other kind of protein. Casein, generally in the form of miscellaire casein or caseinate, is added to a lot of whey products.
Whey is quickly digested and absorbed, casein just slow and that creates a smooth flow of amino acids to the muscles that seven hours ahead.
This is according to research beneficial to prevent muscle breakdown (catabolism), which is equally important for muscle growth and protein synthesis.
Soy protein, in the form of soy protein concentrate or soy protein isolate, is also often added to blended products. Soy is a bit slower digested and absorbed as whey and contains more arginine, glutamine and BCAA’s *. It also has antioxidant benefits that promote muscle recovery after exercise. Some mixed protein products even contain egg white protein or egg albumin protein. That is one of the highest quality protein sources out there, and it contains almost no carbohydrates and fats. It is a kind of protein that contains much sulphate-rich amino acids, which is important for hormone-producing processes in the body.
* Branched Chain Amino Acids

 

BCAA

The TotalYou! meal replacement shake is rich in branched chain (BCAA) amino acids. (valine, leucine and isoleucine)

 

BCAAs as energy suppliers

The carbon skeletons of BCAA’s are consumed as a fuel by the muscles. The nitrogen branches that are left are then converted to the amino acid Alanine. This amino acid is then transported to the liver, where it is then converted to glucose. This is then transported back to the muscles, where it is used as energy. In addition to the energy-producing function of these amino acids it also provides a muscle-building (anabolic) and muscle conservative (anti-catabolic) function.

 

BCAA’s as muscle builders and muscle Conservatists

These amino acids (especially leucine) directly stimulate protein synthesis (protein synthesis process), so that the muscle-building amino acids, needed by the body can be better processed and delivered. Recent research shows us that these amino acids have a direct effect on preventing the breakdown of muscle proteins (independent of the hormone insulin in this process).

 

Other benefits of BCAAs

Other studies have shown more positive effects of BCAA’s on the body. This includes the positive effects of BCAAs on diets (because this substance provides ‘healthy’ energy, so there need to be less fat/carbs ingested for sufficient energy ), the positive effect on the amount of of glycogen stored in the muscle (allowing the muscles to perform more) and a reduction in heavy training experience (perceived exertion).

 

Biological Value

The biological value says something about the absorption in the body.
The higher the biological value the easier and better the body can absorb substances.
Proteins with a high content of essential amino acids are called complete proteins, these proteins have a high biological value and therefrom, the body can build up much of its own proteins required.
Products of animal origin generally have a high biological value, such as eggs, milk, meat and fish. The composition of chicken egg protein is the most similar to the composition of our body protein and has a biological value higher than, for example, cow’s milk protein. Most herbal products have a significantly lower biological value excluding potatoes, rice and soybeans. Amino acids are in turn again to a large extent made ​​up of the following elements: carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O) and nitrogen (N). The presence of the nitrogen element is typical for proteins. Proteins are thus the only nitrogen source that the body can use. The nitrogen content of protein is about 16%. Certain amino acids also contain the following elements: sulfur (S), phosphorus (P), iron (Fe), or iodine (I).

 

Protein and Digestion

Whey proteins are the fastest absorbed proteins, the amino acids are within an hour available for (muscle)building.
Caseinates take about 3-7 hours, but have the strongest effect against muscle breakdown by cortisol. Net is their muscle building effect as large.
Whey protein concentrate not only contains alpha and beta lactoglobulines but also other proteins that help in getting a good defense. Micro-organisms in the whey protein are neutralised with pasteurization (higher temperature), and by micro-filtration (membrane filters).
The latter method saves the heat-sensitive proteins, so there is more serum albumin, immunoglobulins and glutamylcysteine ​​(for the formation of glutathione) that remains.
Soy proteins are also touted for cardiovascular disease.
The amino acid composition is often modified so they are complete proteins.

footer