Stevia

WAT IS STEVIA?

Stevia Rebaudiana Bertoni (Honingkruid) zoals dit wonderlijke plantje heet wordt al meer dan 1500 jaar door de Guarani indianen gebruikt in Paraguay.
Het blad van dit plantje is 30-40 maal zoeter dan suiker en dit komt door de steviolglycosiden. Dit zijn plantaardige stoffen met een suikerachtige component.

 

Pas sinds november 2011 heeft het een goedkeuring verkregen voor de Europese markt als zoetstof.
Dit feit op zich is al vreemd aangezien het plantje en de zoetstoffen al meer dan 20 jaar in landen buiten Europa gebruikt wordt.
De Brazilianen gebruiken Stevia zelfs officieel bij de behandeling van diabetes.
Miljoenen Japanse én Braziliaanse consumenten gebruiken stevia als een natuurlijke zoetstof. Zelfs een multinational als Coca-Cola past in deze landen stevia-extract toe als zoetstof in haar producten.

 

Wat zijn de voordelen van Stevia

Ten eerste is het een 100% natuurlijk product wat altijd te verkiezen is boven kunstmatige en chemische zoetstoffen.
Kunstmatige zoetstoffen zoals Aspartaam, Acesulfaam-K en Sucralose worden steeds ‘verdachter’ en er staan meer en meer wetenschappers op die fel tegen het gebruik van deze zoetstoffen zijn.
Eén van de meest gehoorde bevindingen en aanwijzingen is toch wel dat het gebruik van deze zoetstoffen juist obesitas in de hand werkt. Dat dit nu zoveel aandacht krijgt is waarschijnlijk omdat de lange termijn effecten steeds duidelijker worden.
Daarvoor is daar weinig tot geen onderzoek naar gedaan en zijn zelfs onderzoeken tegen gehouden door de producenten van deze zoetstoffen.
Het is toch op zijn minst vreemd dat in een land als Amerika waar bv Aspartaam al zo’n 25 jaar gebruikt wordt in alles dat een zoete smaak moet hebben, overgewicht epidemische vormen begint aan te nemen.
Dit, terwijl practisch alle voeding en dranken in `Light´ vorm te verkrijgen zijn.

 

In tegenstelling tot bovenstaand verhaal zijn er bij Stevia nooit negatieve aspecten aangetoond maar juist alleen positieve.
Sterker nog: er bestaan tal van onderzoeken die juist de gezondheidsbevorderende eigenschappen van stevia benadrukken.

 

Stevia is zoet, maar is volledig natuurlijk en onschadelijk voor de gezondheid. Het bevat nauwelijks calorieën en tast de tanden niet aan.
Bovendien bevat Stevia vitamine A en C, eiwitten, fosfor, zink, calcium, magnesium, natrium, ijzer, rutine en kalium.
Stevia is te gebruiken om alle dranken en gerechten op smaak te brengen.
Zo heeft Stevia ook geen enkele invloed op de bloedsuikerspiegel (Glycemische Index GI) waardoor het uitermate geschikt is voor diabetici.
Stevia stimuleert de alvleesklier tot productie van insuline en verlaagt de bloedsuikerspiegel naar normale waarden.
De calorische waarde is practisch nihil en je komt er dan ook absoluut niet van aan.
Ook schijnt stevia de bloeddruk te verlagen en de uitscheiding van urine en natrium te verhogen.
Stevia heeft ook een huidverzorgend effect.
Uitwendig gebruik heeft een positieve invloed bij acne, eczeem en dermatitis.
Stevia extract maakt de huid zacht en vermindert de pijn en irritatie bij huidaandoeningen. De Guarani indianen wisten dit al.

 

Van Stevia is bekend dat het de groei en voortplanting van bacteriën en schimmels remt waaronder ook de bacteriën die tandbederf veroorzaken. Het gebruik ervan kan tevens problemen met de bloedspiegel (hyperglycaemie) en verzuringproblemen verminderen, omdat het niet zoals geraffineerde suiker calcium onttrekt aan de beenderen.

 

Vanwege de buitengewoon goede en positieve eigenschappen van Stevia en het ontbreken van een alternatieve maaltijdvervanger zonder (kunstmatige) zoetstoffen is TotalYou Wellness een maaltijdshake  gaan ontwikkelen.

 

We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met een Europees laboratorium dat al veel ervaring met Stevia heeft opgedaan.
Dit resulteerde in een exclusieve maaltijdshake die volledig vrij is van toegevoegde suikers zoals fructose/dextrose en volledig vrij is van kunstmatige zoetstoffen.

 

Deze volwaardige maaltijdvervanger hebben we SoYou! genoemd.

 

SoYou! want alleen het beste is goed genoeg voor Jou!

 

Alle SoYou! maaltijdshakes bevatten alleen de 100% natuurlijke zoetstof uit Stevia en zijn volkomen vrij van kunstmatige zoetstoffen en kunstmatige geur,- kleur- en smaakversterkers.

 

WHAT IS STEVIA?

 

Stevia rebaudiana Bertoni (Honey Herb) as this miraculous plant name is, has been used for over 1500 years by the Guarani Indians in Paraguay.
The leaf of this plant is 30-40 times sweeter than sugar and this is due to the steviol glycosides. These are plant compounds with a sugary component.

 

Since November 2011 it has obtained an approval for the European market as a sweetener.
This fact in itself is odd since the plant and the sweeteners have been used for over 20 years in countries outside Europe.
The Brazilians use Stevia even officially in the treatment of diabetes.
Millions of Japanese and Brazilian consumers use stevia as a natural sweetener. Even a multinational like Coca-Cola fits in these countries stevia extract as a sweetener in its products.

 

What are the benefits of Stevia

First, it is a 100% natural product which is always preferable to artificial chemical sweeteners.
Artificial sweeteners such as Aspartame, Acesulfame-K, Sucralose are becoming “suspicious” and there are more and more scientists who are against the use of these sweeteners.
One of the most frequent findings and evidence is the fact that the use of these sweeteners seem to cause or stimulate obesity. That this is getting so much attention is probably because the long-term effects are becoming clearer.
Before this there is little to no research has been done and its investigations even stopped by the producers of these sweeteners.
Surely it is at least strange that in a country like America where eg Aspartame is used for about 25 years in everything that has to have a sweet taste, obesity begins to take epidemic form.
This, while virtually all food and drinks are available in ‘Light’ form.

 

In contrast to the above story, there are never shown negative aspects to Stevia but rather only positive.
In fact, there are numerous studies that actually emphasize the health promoting properties of stevia.

 

Stevia is sweet, but it is completely natural and harmless to health. It contains hardly any calories and does not affect the teeth.
In addition, Stevia contains vitamins A and C, proteins, phosphorous, zinc, calcium, magnesium, sodium, iron, potassium and rutin.
Stevia can be used to bring all drinks and dishes to taste.
Stevia has no effect on blood sugar (Glycemic Index GI) making it ideal for diabetics.
Stevia stimulates the pancreas to produce insulin and lowers blood sugar to normal levels.
The caloric value is practically nil, and you will absolutely not gain any weight by using Stevia.
Stevia also appears to reduce blood pressure and to increase the excretion of sodium and urine
Stevia also has a skin care effect.
External use has a positive effect on acne, eczema and dermatitis.
Stevia extract softens the skin and reduces pain and skin irritation. The Guarani Indians knew this already.

 

Stevia is known to prevent the growth and reproduction of bacteria and fungi, which also inhibits the bacteria that cause tooth decay. Its use can also reduce problems with the blood (hyperglycemia) and acidification problems because it is not, as refined sugar, extracting calcium from the bones.

 

Because of the extremely good and positive attributes of Stevia and the lack of an alternative mrp shake without (artificial) sweeteners TotalYou Wellness started to develope a meal replacement shake.

 

We have entered into a partnership with a European laboratory that already had much experience with Stevia.
This resulted in an exclusive mrp shake that is completely free of added sugar such as fructose / dextrose and is entirely free of artificial sweeteners.

 

This complete meal replacement shake, we named SoYou!.

 

SoYou! because only the best is good enough for You!

 

All SoYou! mrp shakes contain only 100% natural sweetener from Stevia and are completely free of artificial sweeteners, colorants and flavor enhancers.

 

footer